color-blocks-4

Земјоделска аптека – Агрожито

За добивање на квалитетни земјоделски производи кои ги задоволуваат европските стандарди за здрава храна потребно е пестицидите кои се употребуваат при заштита на растенијата да се оригинални, со гарантирна европски еко-квалитет и лесно да се вклопуваат во програмите за биолошка заштита и корисни инсектни опрашувачи.

Препорачаните совети за заштита се вклопуваат во перспективното интегрирано производство на здрава еко-храна со дозволени минимални нивоа на ризидуи. Поради специфичниот интензивен начин на одгледување, градинарските култури се подлежни на напад на голем број болести, штетници и плевели. Ефикасната заштита од болести и штетници бара стручно познавање на причинителот, самата појава, нејзиниот развој и симптомите.

Со цел да се подобри производството на храна, ние располагаме со сета потребна палета на производи за производство и заштита на земјоделските растенија во кои се вбројуваат хербициди, инсектициди, фунгициди и други видови на кристални ѓубрива како и додатоци во исхраната на самите културни растенија за добивање на квалитетни земјоделски производи кои допринесуваат за здрава исхрана на самите консументи.
Во листата подолу можете да видите дел од нашите производи:

1. Хербициди (Хемиски средства за спречување или уништување на плевелот)
2. Фунгициди (Хемиски средства што ги уништуваат габичките, особено оние кои се причинители на различни растителни болести)
3. Инсектициди (Пестициди што се употребуваат за спречување или уништување на инсектите)
4. Семенски материјал (за градинарски и цветни култури)
5. Вештачко ѓубре (за прихрана на земјоделски култури можат да бидат грануларни, кристални и течни)
6. Најлони
7. Култиватори, косачки
8. Пчеларска опремаTasty Berries

color-blocks-8

Strawberry

Agriculture Wordpress Theme makes complicated things easy: outstanding simplicity of custom user interface turns website management into a task even a child can handle. Even more, an in-built, customly-designed Woocommerce section lets you add an on line store with a powerful functionality.

color-blocks-5

Blueberry

Agriculture Wordpress Theme makes complicated things easy: outstanding simplicity of custom user interface turns website management into a task even a child can handle. Even more, an in-built, customly-designed Woocommerce section lets you add an on line store with a powerful functionality.

color-blocks-2

Raspberry

Agriculture Wordpress Theme makes complicated things easy: outstanding simplicity of custom user interface turns website management into a task even a child can handle. Even more, an in-built, customly-designed Woocommerce section lets you add an on line store with a powerful functionality.